Prevalence and characteristics of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) in Poland: a cross-sectional study.

Pierwsze naukowe opracowanie w zakresie występowania ME/CFS w populacji Polskiej. W badaniach zastosowano jako kryteria włączenia – kryteria Fukuda oraz szereg dodatkowych objawów klinicznych. Istotny element stanowiła ocena czynnościowa odpowiedzi na wysiłek fizyczny i psychofizyczny w odniesieniu do ryzyka wystąpienia PEM (post exertional malaise).

https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e023955