Regulamin serwisu internetowego „Lassor.pl”

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady korzystania z Serwisu internetowego „Lassor.pl” przez Użytkowników sieci Internet;
  2. rodzaje i zakres usług oraz warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności warunki i zasady:
   1. zakładania i prowadzenia przez Serwis konta Użytkownika,
   2. składania przez Użytkownika zamówień za pośrednictwem Serwisu,
   3. uiszczania przez Użytkownika opłat za konsultacje w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej;
  3. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności;
  4. tryb zgłaszania reklamacji do Administratora Serwisu.
 2. Właścicielem  Serwisu „Lassor.pl” jest  Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, KRS: 0000503053, NIP: 9562306571, zwane dalej CTT UMK Sp. z o.o.
 3. Lassor Sp. z o.o. eksploatuje i wykorzystuje Serwis internetowy „Lassor.pl” w oparciu o umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych zawartych pomiędzy CTT UMK Sp. z o.o. a Lassor Sp. z o.o.
 4. CTT UMK Sp. z o.o. jest współwłaścicielem spółki Lassor Sp. z o.o.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 6. Korzystanie z Serwisu ma charakter usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Lassor.pl na rzecz Użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219 t.j.).
 7. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej pomiędzy Lassor.pl i Użytkownikiem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Serwis – serwis internetowy Lassor.pl, dostępny pod adresem internetowym: Lassor.pl, stanowiący platformę internetową administrowaną przez GLK Multimedia Sp. z o.o. , umożliwiający Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie, tj. składanie Zamówień i zawieranie Umów o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej .
 2. Administrator serwisu – podmiot prowadzący serwis, którym jest GLK Multimedia Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 17/19  90-229 Łódź
 3. Administrator danych osobowych / Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. – podmiot zarządzający danymi osobowymi, którym jest CTT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 5,87-100 Toruń, KRS: 0000503053, NIP: 9562306571
 4. Dane osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 5. Dane osobowe wrażliwe – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, np. dane dotyczące stanu zdrowia.
 6. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, składa Zamówienia i zawiera Umowy o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej, a także dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora.
 7. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia i wykonaniu Usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej, której wysokość określona jest przed rozpoczęciem Usługi dostępnej na stronie Lassor.pl
 8. Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na wykonanie Usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej, uprawniona do skorzystania z Usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej. Pacjent może być jednocześnie Użytkownikiem.
 9. Umowa / Umowa o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej   – umowa pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a CTT UMK Sp. z o.o., zawierana celem skorzystania z Usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej przez Pacjenta.
 10. Usługa w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej – konsultacja świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na konsultacji w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej wykonanej na rzecz Pacjenta, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która posiada Konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Pacjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jego imieniu. Użytkownik może być jednocześnie Pacjentem.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego Lassor.pl.
 13. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej  skierowana przez Użytkownika do CTT UMK Sp. z o.o.

§3 Wymogi prawne

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu oraz w formie papierowej w siedzibie CTT UMK Sp. z o.o.
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: Lassor.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce danych osobowych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby CTT UMK Sp. z o.o..
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§4 Wymagania techniczne

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu oraz w formie papierowej w siedzibie CTT UMK Sp. z o.o..
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: Lassor.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby CTT UMK Sp. z o.o.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§5 Zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi składanie za jego pośrednictwem Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej, a następnie zawieranie Umów o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej.
 2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail oraz loginów i haseł zdefiniowanych przez Użytkownika i strony Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu.
 4. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: imię, nazwisko, wiek, płeć, zawód, wielkość miejscowości, adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem: Dane osobowe bądź mailowo na adres info@lassor.pl
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@lassor.pl
 7. Administrator może usunąć lub zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek dobra i prawa osób trzecich, w tym prawa CTT UMK Sp. z o.o.
  2. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
  3. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
  4. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 8. W przypadku usunięcia lub zablokowania konta lub usług Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczącą przyczyn zablokowania Konta. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. CTT UMK Sp. z o.o. informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 10. Chcąc skorzystać z Usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien, podać dane wymagane do zamówienia usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej, w szczególności :
  1. wskazać objawy – zgodnie z listą dostępną podczas wykonywanej konsultacji
 11. Serwis potwierdza wykonanie Usługi konsultacji w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej, poprzez przyporządkowanie Specjalisty do poszczególnej konsultacji oraz odesłanie Pacjentowi odpowiedzi na zapytanie i wyniki wypełnionych ankiet.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty za Usługę rozszerzonej konsultacji w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej  przed jej rozpoczęciem.
 13. Umowę o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej uważa się za zawartą z chwilą dokonania opłaty za Usługę oraz wypełnienie ankiety rozszerzonej, która po zakończeniu zostanie przesłana do Specjalisty. W przypadku braku środków na koncie, Umowę o świadczenie usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej uważa się za niezawartą, a Usługa nie będzie realizowana.
 14. Użytkownik dokonuje płatności poprzez przelewy natychmiastowe. Rozliczenia transakcji przelewami natychmiastowymi są prowadzone są za pośrednictwem serwisu PayU Sp. z o.o..
 15. Opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w następującym przypadku:
  1. w przypadku niewykonania Usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej mimo przyjęcia Zamówienia i zawarcia Umowy;
 16. Opłata zostanie zwrócona przelewem na konto Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od stwierdzenia przez CTT UMK Sp. z o.o. zasadności zwrotu należności.
 17. W przypadku przyjęcia Zamówienia i zawarcia umowy z Pacjentem, CTT Sp. z o.o. nie ma możliwości zwrotu opłaty jeśli niewykonanie Usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej nastąpi w wyniku decyzji Pacjenta.
 18. Opłata w wysokości zgodnej z wybraną przez Pacjenta opcją usługi obejmuje całość należności za wykonanie Usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej wraz ze wszystkimi kosztami z nią związanymi.
 19. Po wykonaniu zamówionej Usługi CTT UMK Sp. z o.o. przesyła Użytkownikowi fakturę imienną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§6 Zakres Usług i odpowiedzialność

 1. Do Usług oferowanych należą: 
  1. procedura rejestracji Użytkownika,
  2. konsultacje Użytkownika z Specjalistą , które umożliwiają zadanie pytania osobie z wykształceniem medycznym za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego po wykupieniu odpowiedniego pakietu,
  3. zalecenia Specjalisty,
  4. badania naukowe,
  5. wystawienie e-recepty,
  6. zakup dzienniczka aktywności.

 

 • CTT UMK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zakresów Usług oferowanych według własnego uznania. O zmianie tej CTT UMK Sp. z o.o. informować będzie na stronie głównej Serwisu oraz w niniejszym Regulaminie.

 

 • Specjalista świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia lub transportowania Pacjenta do innych placówek medycznych, w tym oddziałów ratunkowych.

 

 

 • Usługi mają charakter konsultacyjny i informacyjny. Uzyskana za pośrednictwem usługi Konsultacja doradcza nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i doradczy.

 

 

 • CTT UMK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w związku z podaniem przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz brakiem aktualizacji tych danych;
 2. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu: praw osób trzecich, Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
 4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
 5. jakość świadczonych przez Terapeutów usług medycznych, jak również szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Terapeutów.

§7 Własność intelektualna

 1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest Lassor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 5/102, 87-100 Toruń, KRS: 0000530623, NIP 9562309144
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Lassor sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 5/102, 87-100 Toruń,
 3.  KRS: 0000530623, NIP 9562309144, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: Lassor.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz CTT UMK Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, KRS: 0000503053, NIP: 9562306571. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017 poz. 776 ze zm.). Prawo do korzystania obejmuje: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.
 6. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.

§8 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług lub działania Serwisu (błąd w Serwisie) do Administratora Serwisu na adres e-mail: info@lassor.pl.
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. dane kontaktowe: adres e-mail;
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji ma charakter ostateczny.

§9 Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Usług w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej za pośrednictwem Serwisu Lassor.pl, wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu oraz serwis Lassor Sp. z o.o. w Toruniu, KRS: 0000530623. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
 2. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych reguluje obecnie w sposób kompleksowy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego.
 3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności znajdującej się w stopce Serwisu. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych w celu realizacji zamówionej Usługi w zakresie zdrowia i promocji profilaktyki zdrowotnej oraz w celach marketingowych, za odrębną zgoda Użytkownika.
 4. Administratorem Danych osobowych, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, jest CTT UMK Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, KRS: 0000503053, NIP: 9562306571.
 5. Wszelkie uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych szczegółowo wskazuje Polityka Prywatności.
 6. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w dolnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies.  Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

§10 Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Administrator może wypowiedzieć umowę zawartą z konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
 3. Użytkownik, który dokonał rejestracji rozwiązuję umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres mailowy Administratora wskazując cel wiadomości – usunięcie konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 4. Administrator, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadkach wskazanych w § 7 pkt 4,5 Regulaminu, po bezskutecznym wezwaniu go do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w Serwisie.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna na stronie głównej oraz w stopce niniejszego Serwisu.